พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
๑. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทั่วถึง
๒. เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกด้าน
๕. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้เรียน บุคลากร และชุมชน
๖. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พันธกิจ / เป้าหมาย
1.จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทั่วถึง
2.เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้เรียน บุคลากร และชุมชน 
5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน