ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 5
คู่มือนักเรียนผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 11
สารสนเทศฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 6
แบบบันทึกการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.46 KB 103
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.66 KB 119
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.7 KB 119
แบบคำร้องขอแก้ผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.34 KB 119
แบบขอหลักฐานทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.36 KB 105
อื่นๆ
รายงานประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 5
>SAR ปีการศึกษา2565 14
>ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาวิทยาศาสตร์ 48506
>ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาคณิตศาสตร์ 48591
>ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาอังกฤษ 48384
>ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาสังคมศึกษาฯ 48414
>ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาไทย 48480
>ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาวิทยาศาสตร์ 48363
>ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาคณิตศาสตร์ 48233
>ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาอังกฤษ 48223
>ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาไทย 48498
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48621
มาตรฐานสาระภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48512
คำถามคำตอบเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.41 KB 48278
คำถามคำตอบมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.52 KB 48623
PPTสาระภูมิศาสตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 48458
คำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรฐารนการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 48164
การเทียบเคียงมาตรฐานกลุ่มสาระการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.87 KB 48391
การเทียบเคียงมาตฐานกลุ่มสาระสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.99 KB 48188
การเทียบเคียงมาตรฐานตัวชี้วัดคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.92 KB 48587
ประกาศเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499 KB 48498
คำสั่งใช้มาตรฐานตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 48509
PPTเลขากพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.62 KB 48524