โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
  ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-916540
คณะผู้บริหาร

วันชัย วรรณวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พีรยุทธ์ อิสาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อนุสรณ์ อรรถวัน
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สมปอง ดอนภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

บุปผรัตน์ ทับทิมโกมลกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นันท์ณภัส พิเลิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ณัฐมณฑน์ ทาโสม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ธนานุรักษ์ นาจำปา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน