ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนปฐมนิเทศ เปิดเทอม
ประชาสัมพันธ์ การเลื่อนมอบตัว ปฐมนิเทศ และเปิดภาคเรียนใหม่
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนต้องเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนอีกครั้ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เลื่อนการมอบตัว ปฐมนิเทศ ไปเป็นวันที่ 10 มิ.ย. 64 ช่วงเช้าจะเป็นการมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม. 1 และช่วงบ่าย จะเป็นการมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.4
การมอบตัว ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา/มารดา)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา/มารดา)
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
หมายเหตุ
1. เอกสารทุกรายการ ให้นำฉบับจริงมาด้วยในวันมอบตัว และฉบับสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
2. นักเรียนต้องนำผู้ปกครองมาในวันมอบตัว และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย
2. เลื่อนการเปิดภาคเรียน ไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ส่วนการสมัครเรียนใหม่ สามารถสมัครทางออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 64
* หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,13:07   อ่าน 3855 ครั้ง