กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

สัมฤทธิ์ บุตรกูล
ครู คศ.3

เนาวรรัตน์ เข็มทอง
ครู คศ.3

สุดารัตน์ กวยาสกุล
ครู คศ.3