โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
  ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-916540
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อนุสรณ์ อรรถวัน
หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

วุฒิชัย วรกากุล
งานอาคารสถานที่

สุนันท์ บุญธรรม
งานโสตทัศนูปกรณ์