กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อนุสรณ์ อรรถวัน
หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

วุฒิชัย วรกากุล
งานอาคารสถานที่

สุนันท์ บุญธรรม
งานโสตทัศนูปกรณ์