นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายถาวร พรมชาติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป