กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

พัฒนา ศรีวิบูลย์
ครู คศ.3

อนุสรณ์ อรรถวัน
ครู คศ.3

ณธพร บุญปก
ครู คศ.1