กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุปผรัตน์ ทับทิมโกมลกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

พิจิตรา ก่วยเกียรติกุล
ครู คศ.3

บุษบากร สุทธิคำภา
ครู คศ.3